Om os

Hvem vi er, hvad vi tilbyder og vores historie...

Nedenstående almindelige betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for samhandel med Webaway I/S og er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af Webaway I/S Indhold

1. Abonnement m.v.

2. Særligt for Domæner

3. Særligt for Programmeringsopgaver

4. Generelt 1 Abonnement m.v.

5. Privatlivspolitik

1.1 Webaways webhotel er en præsentationsplads for både erhvervsdrivende, foreninger og privatpersoner.

1.2 Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. Der må ikke forefindes materiale med ekstreme politiske synspunkter eller andet kontroversielt materiale. Webaway forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om materiale har en sådan kontroversiel karakter, at Webaway kan ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel. Ved en sådan ophævelse ifalder Webaway ikke overfor kunden erstatningsansvar af nogen art herunder driftstab. Kunden må ikke benytte sit abonnement hos Webaway til at udsende SPAM fra, som beskrevet i Markedsføringslovens §6a. Såfremt Webaway konstaterer at kunden har udsendt SPAM, kan Webaway ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel, og stille kunden erstatningsansvarlig overfor Webaway for eventuelle tab og sagsanlæg som følge deraf.

1.3 Hos Webaway betaler man fore den trafik, der overstiger den aftalte hosting plan. Webaway anbefaler sine kunder at teste egne applikationer og scripts, inden de aktiveres på webhotellet. Hvis scripts og applikationer belaste serverens ressourcer, aftaler Webaway den videre drift med kunden. Webaway forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om scripts og applikationer belaste serverens ressourcer.

1.4 Webaway fakturerer abonnement på webhotellet forud (normalt 6 eller 12 måneder ad gangen). Abonnementet fornyes automatisk. Abonnementet kan opsiges med 1 måned varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen kan ske via mail.

1.5 Webaway forbeholder sig ret til at ophæve et igangværende abonnement, uden at kunden nødvendigvis har krænket nærværende forretningsbetingelser. I så fald refunderer Webaway den resterende del af det forudbetalte abonnement til kunden.

1.6 Webaway tilstræber adgang til og fra webhotellet 24 timer i døgnet. Webaway forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet mv. Webaway tilstræber at varsle sådanne driftsstop.

1.7 Webaway er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disse retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab. Webaways erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

1.8 For Remote Backup abonnementer, er kunden forpligtet til at installere denne backup software på den eller de maskiner som der skal tages backup af. Det er kundens ansvar at konfigurere og sikre at backupjobs inkluderer de filer/mapper der ønskes backup af. Såfremt kunden konfigurere backupjobs med eget krypteringspassword, er kunden selv ansvarlig for at dette krypteringspassword opbevares forsvarligt og sikkert. Mistes dette krypteringspassword vil hverken kunden eller Webaway være istand til at reetablere data

1.9 For kunder der har egen server placeret hos Webaway, herunder lejede servere samt virtuelle servere, er kunden som udgangspunkt selv ansvarlig for driften, medmindre andet er aftalt med Webaway. Kundeservere inkluderer som udgangspunkt IKKE backup. Kunden er selv ansvarlig for backup af serveren. Der kan aftales daglig eller ugentlig backup aftale med Webaway. Kunden er selv ansvarlig for løbende sikkerhedsopdatering af serveren - medmindre at det er aftalt at Webaway forestår dette. Særligt for Domæner

2.1 Webaway tilstræber at igangsætte registreringsprocessen inden for 1-2 arbejdsdage efter det aftalte registreringsgebyr er registreret modtaget hos Webaway. Webaway er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disse retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab. Webaways erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år.

2.2 Domæner registreres efter først-til-mølle princippet. Webaway kan således ikke gøres ansvarligt, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand.

2.3 Webaway stiller sin domænetester til rådighed for kundens undersøgelse af, om et domænenavn er ledigt. Webaway indestår ikke for, at et domænenavn, der er blevet accepteret af domænetesteren, rent faktisk kan registreres.

2.4 Domænenavnet registreres til Webaways navneserver, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

2.5 Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. Webaway vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er søgt foretaget. Såfremt Webaway selv foretager fejlbestilling af et domænenavn, vil Webaway enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af andet domænenavn.

2.6 Kunden er selv ansvarlig for, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret. Idet registreringsprocessen foregår automatisk, kan Webaway ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab herved.

2.7 Registrering af et .dk-domænenavn indebærer betaling af et årligt gebyr, der fast-sættes af DK-Hostmaster. Ved registrering af et nyt domæne via Webaway er første års afgift til DK-Hostmaster inkluderet i prisen. Kunden vil efter et år modtage en opkrævning på årsgebyr direkte fra DK-Hostmaster. Manglende rettidig betaling af dette årsgebyr kan medføre, at registreringen slettes. Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk

2.8 For andre domænenavne end .dk-navne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. På disse domæner faktureres årsafgiften af Webaway. Manglende betaling af årsafgift medfører sletning af domænet uden varsel.

2.9 Webaway forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr, såfremt kunden ønsker annullering af allerede igangsat redelegering (flytning af domæne fra anden udbyder til Webaway), som ikke kan gennemføres på grund af manglende oplysninger eller dokumentation fra kunden.

2.10 Webaway tilbyder registrering af .dk, .com og .net domæner indholdende specielle tegn som æ, ø og å. Registreringen sker i henhold til gældende regler fra DK-Hostmaster, ICANN og Verisign. Webaway kan ligeledes ikke garantere for fuld funktionalitet på domæner indholdende specielle tegn. Særligt for Programmeringsopgaver

3.1 Kunden opnår en tidsubegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til at benytte det af Webaway udviklede programmel til løsning af de opgaver og i det anlæg, hvortil det er anskaffet, og til det antal brugere, som kunden har oplyst til Webaway, eller som har taget programmellet i brug pr. overtagelsesdagen.

3.2 Såfremt kunden foretager programændringer uden Webaways forudgående samtykke, bortfalder Webaways forpligtelser i relation til progarammellet i enhver henseende, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse.

3.3 Webaways programmel er genstand for ophavsret og er fortroligt, hvorfor programmellet eller den tilhørende dokumentation ikke uden Webaways forudgående skriftlige samtykke må reproduceres i et videre omfang end nødvendigt for systemets drift og sikkerhed.

3.4 Kunden må ikke uden Webaways skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand, ej heller gennem retsforfølgning eller konkurs.

3.5 Kunden er forpligtet til at behandle programmellet og dokumentationen på en sådan måde, at uberettiget kopiering eller misbrug fra tredjemand forhindres. Kun kundens egne ansatte må benytte programmellet.

3.6 Programmellet må ikke tilbageoversættes (reverse engineering, reverse assembly eller lignende). Webaways kildekode er fortrolig. Generelt.

4.1 Webaway udsteder faktura/ordrebekræftelse, så snart bestilling af en ydelse er modtaget. Denne fakturering/ordrebekræftelse kan ske såvel elektronisk som i papirform. Webaways ydelse vil først blive præsteret, når betaling er modtaget.

4.2 I tilfælde, hvor Webaway først fremsender faktura efter leveret ydelse, skal betaling ske netto 8 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

4.3 Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente i henhold til punkt 4.2. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

4.4 Webaway's produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Webaway påbegynder registreringsprocessen straks betaling er registreret. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved Webaways registrering af kundens betaling.

4.5 Kunden er forpligtet til altid at holde Webaway informeret om sin nuværende bopæl, dette kan ske via mail eller ved skriftelig henvendelse pr. brev.

4.6 Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge Webaway’s sider og ideer uden Webaway’s skriftlige samtykke. Misbrug og kopiering kan føre til øjeblikkelig lukning af abonnement uden varsel og krav om erstatning hvis det har påført Webaway unødige omkostninger.

4.7 Webaway forbeholder sig ret til at ændre foretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil blive offentliggjort på Webaway's hjemmeside. Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementperiode.

 

5 Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Webaway, skal du rette henvendelse på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted eller rette dem i kundecenteret. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Der er ikke registreret data ud over dem som kan ses i kundecenteret.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

Sidst opdateret d. 23/12-2015